เริ่มต้นพัฒนา iBeacon App บน Android

ขั้นตอนแบบคร่าว ๆ

 1. สร้างโปรเจคใหม่ กำหนด Minimum SDK เป็น 18 ขึ้นไป
 2. เพิ่ม
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>

  ใน AndroidManifest.xml

 3. หากต้องการให้อุปกรณ์ที่มีคุณบัติ BLE เท่านั้นที่จะติดตั้ง App นี้ได้ ให้ใส่
  <uses-feature android:name="android.hardware.bluetooth_le" android:required="true"/>

  ในไฟล์ code>AndroidManifest.xml

 4. เตรียมออบเจ็ค BluetoothAdapter
  final BluetoothManager bluetoothManager =
      (BluetoothManager) getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE);
  mBluetoothAdapter = bluetoothManager.getAdapter();
 5. ตรวจสอบว่าบลูทูธเปิดอยู่หรือไม่ หากยังไม่เปิด ให้พาไปเปิด หรือบังคับเปิด
  if (mBluetoothAdapter == null || !mBluetoothAdapter.isEnabled()) {
    Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
    startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT);
  }

  ถ้าบังคับเปิด

  mBluetoothAdapter.enable()
 6. เริ่ม scan โดยใช้ mBluetoothAdapter.startLeScan(mLeScanCallback) ตัวอย่าง
  mBluetoothAdapter.startLeScan(new BluetoothAdapter.LeScanCallback() {
    @Override
    public void onLeScan(final BluetoothDevice device, int rssi,
        byte[] scanRecord) {
      Log.d(TAG, "Found beacon " + device.getAddress());
    });
 7. ยังไงควรตั้งเวลาหยุด scan ไว้ด้วย เพราะการ scan ตลอดเวลาจะกินแบตมาก การหยุดใช้ mBluetoothAdapter.stopLeScan(mLeScanCallback)

ที่มา: developer.android.com

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>